logo wilfast

 

Miljöpolicy för Wilfast Förvaltning AB


Vi på Wilfast tycker det är viktigt att ta ansvar för miljön. Vi är medvetna om och respekterar den påverkan vår verksamhet har på naturens begränsningar och vår miljö. Wilfast ska styra och utveckla verksamheten i riktning mot ett miljö -och klimatmässigt hållbart samhälle.

Mål:

  • Minska miljö– och klimatpåverkan
  • Hushålla med jordens resurser
  • Bidra till återvinning av material och förbrukade produkter

För att uppnå målen ska Wilfast arbeta med följande punkter:

  • Eftersträva en miljövänlig hyrespolicy i arbetet med våra hyresgäster
  • Verka för att våra fastigheter ska bli miljöcertifierade 
  • Tillsammans med våra hyresgäster arbeta med energibesparingsåtgärder inom mediaförbrukning samt avfallshantering
  • Tillsammans med hyresgästen utreda möjligheter för installationer av mer miljövänliga alternativ så som exempelvis solpaneler 
  • Arbeta med gemensamhetsprojekt tillsammans med andra fastighetsägare i de fall det är möjligt

Utöver ovan punkter jobbar vi för att styra vår verksamhet mot en hållbar användning av resurser, upprätthålla en hög andel sorterat avfall och minska mängden avfall i verksamheten. Vid val av produkter till oss på Wilfast beaktar vi relevanta miljöaspekter och vi följer kontinuerligt upp vårt interna miljöarbete.

Vidare tar vi på Wilfast ansvar för miljön genom att klimatkompensera varje månad för samtliga som arbetar på Wilfast. Vill ni läsa mer om projekten vi bidrar till genom klimatkompensering kan ni göra det via följande länk: https://klimatkompensera.se/projekt

blue-line